مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: اصغر میرعمادی , روزبه صدری منش
کلیدواژه ها : پاپیلای دندان - پیوند دندان - تک دندان
: 5003
: 12
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: با وجود پیشرفت هایی که در طراحی تکنیک های جراحی انجام گرفته، هنوز هم احیاء پاپیلای مجاورایمپلنت موضوعی است قابل بحث. این مطالعه جهت مشخص نمودن تأثیر فاصله نقطه تماس تا کرستاستخوان بر حضور تا فقدان پاپیلای اینترپرگزیمال مجاور ایمپلنت های جایگزین شده تک دندانهای قدامی،طراحی شده است.روش کار: در این کارآزمایی بالینی، 10 بیمار شامل 6 زن و 4 مرد که در ناحیه قدام فک بالا ایمپلنت دریافتکرده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند و 10 ایمپلنت جدید توسط متخصص پریودونتولوژی و تحت بی حسیانجام Jemet کامل جایگزین گشت. ارزیابی پاپیلا از طریق معاینه بالینی و فتوگرافیک و با استفاده از شاخصگردید.نتایج: بر اساس نتایج حاصله برای تشکیل پاپیلا در اکثر موارد نیاز به فاصله نقطه تماس تا استخوان کمتر6 میلیمتر می / تا نقطه تماس کمتر از 47 (Fixture Abutment Junction) FAJ 5 میلیمتر و فاصله / از 89باشد.بحث: نتایج به دست آمده به وضوع تأثیر فاصله نقطه تماس تا رأس کرست استخوان را بر حضور یا فقدانپاپیلای بین ایمپلنت و دندان مجاور نشان می دهد.
نویسندگان:
کلیدواژه ها :
: 2483
: 42
: 0
ایندکس شده در :

طبقه بندی جدید بیماریهای پریودنتال

دکتر امیررضا رکن (استادیار و متخصص پریودنتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

خلاصه:

طبقه بندی دانستنیهای بشر همواره بر اساس دانش موجود و جهت اهداف خاصی صورت میگیرد که در طی آن چهارچوبی ارائه می شود که راهگشای شناخت بهتر و سریعتر میگردد. کوششهای فراوانی در زمینه شناسایی و طبقه بندی بیماریهای پریودنتال صورت گرفته است که به چندین دهه قبل برمیگردد. اما متاسفانه تا کنون کسی موفق به ابداع یک سیستم قابل قبول جهانی نگردیده است زیرا این یک بیماری چند فاکتوری بوده و در مجموع هیچ عامل اتیولوژیک به تنهایی جوابگوی تمامی تغییرات پاتولوژیک نمیباشد و اکثر طبقه بندیهای موجود یکی از عوامل اتیولوژیک را مورد نظر قرار داده، . . . .

: 3018
: 5
: 0
ایندکس شده در :
: 2892
: 6
: 0
ایندکس شده در :