مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: اصغر میرعمادی , روزبه صدری منش
کلیدواژه ها : پاپیلای دندان - پیوند دندان - تک دندان
: 5535
: 12
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: با وجود پیشرفت هایی که در طراحی تکنیک های جراحی انجام گرفته، هنوز هم احیاء پاپیلای مجاورایمپلنت موضوعی است قابل بحث. این مطالعه جهت مشخص نمودن تأثیر فاصله نقطه تماس تا کرستاستخوان بر حضور تا فقدان پاپیلای اینترپرگزیمال مجاور ایمپلنت های جایگزین شده تک دندانهای قدامی،طراحی شده است.روش کار: در این کارآزمایی بالینی، 10 بیمار شامل 6 زن و 4 مرد که در ناحیه قدام فک بالا ایمپلنت دریافتکرده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند و 10 ایمپلنت جدید توسط متخصص پریودونتولوژی و تحت بی حسیانجام Jemet کامل جایگزین گشت. ارزیابی پاپیلا از طریق معاینه بالینی و فتوگرافیک و با استفاده از شاخصگردید.نتایج: بر اساس نتایج حاصله برای تشکیل پاپیلا در اکثر موارد نیاز به فاصله نقطه تماس تا استخوان کمتر6 میلیمتر می / تا نقطه تماس کمتر از 47 (Fixture Abutment Junction) FAJ 5 میلیمتر و فاصله / از 89باشد.بحث: نتایج به دست آمده به وضوع تأثیر فاصله نقطه تماس تا رأس کرست استخوان را بر حضور یا فقدانپاپیلای بین ایمپلنت و دندان مجاور نشان می دهد.
: 3210
: 6
: 0
ایندکس شده در :
: 3367
: 5
: 0
ایندکس شده در :
: 4056
: 14
: 0
ایندکس شده در :

استفاده از گرانولهای هیدروکسیل آپاتایت در درمان ضایعات پیشرفته پریودنتال

ترجمه و تلخیص: دکتر امیررضا رکن*- مهرداد صمیمی**

*- عضو هیئت علمی بخش پریودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

**- دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

خلاصه:

وجود ضایعات داخل استخوانی همواره یکی از پیچیدگیهای درمانهای پریودنتالی بوده است و برای برطرف کردن این ضایعات روشهای درمانی متفاوتی ارائه گردیده که هر کدام دارای معایب و مزایای خاص خود میباشد. یکی از جدیدترین روشها استفاده از گرانولهای هیدروکسیل آپاتیت (HA) به عنوان یک ماده پیوندی است. در مطالعه حاضر سعی شده مکانیزم ، موارد کاربرد و نتایج کلینیکی این روش مورد بحث و بررسی قرار گیرد. . . .